بیش از ٢٠.٢ میلیون نسخه ی PS4 فروخته شده است! - فوتبال