تیم مظلومی چشم نواز و همچنین تاکتیکی بازی کرد - فوتبال