خبر کوتاه: فروش بسیار عالی برای بازی های سبک آینده در سرویس استیم - فوتبال