خوش‌خبر: منتظر پس نتیجه آن می شود که MRI موسوی هستیم - فوتبال