شایعه: نسخه ی Episode Duscae عنوان Final Fantasy XV با کیفیت پایین تر از ۸۰۰p بر روی Xbox ONE اجرا می شود - فوتبال