شبکه Steam به رکورد ۹ میلیون کاربر همزمان رسید - فوتبال