شورله در فهرست خرید تاتنهام و همچنین لیورپول - فوتبال