طاهری: اتفاقات اهواز تعجب برانگیز می باشد - فوتبال