عکس: اعلامیه مراسم سوم و همچنین هفتم اولادی - فوتبال