مقایسه رژیم غذایی با کربوهیدرات کم کربوهیدرات زیاد - فوتبال