گروسی: استقلال بایستی و حتما به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن قهرمانی باشد - فوتبال