مهاجم پیشین استقلال بخشی از طلبش را بخشید - فوتبال