تاريخچه صنعت نفت در ايران از بدو اکتشاف نفت تا کنون - فوتبال