تداوم ÛŒÙ�ردهای یووه در شب ناکامی مجدد رونالدو - فوتبال