نشانه‌های بهبود؛ سر Ùˆ سامان دÙ�اع لیورپول - فوتبال